IN-ECO - Air and Vacuum Components - Zásady ochrany osobných údajovAir and Vacuum Componentswww.in-eco.sk

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Pri objednávaní/registrácii budete požiadaný o poskytnutie Vašich osobných údajov (meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru a služby, číslo bankového účtu, telefonický a mailový kontakt, druh a číslo dokladu totožnosti). Tieto údaje sú potrebné pre dodanie Vami objednaného tovaru na Vami zadanú adresu. Spoločnosť IN-ECO, spol. s r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov. Chceme Vás ubezpečiť, že Vaše osobné údaje nepoužívame na marketingové účely.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám podľa podľa zákona o ochrane osobných údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť IN-ECO, s.r.o, so sídlom IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, IČO: 31644392


Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti. Spracúvame tieto osobné údaje našich zákazníkov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru a služby, číslo bankového účtu, telefonický a mailový kontakt, druh a číslo dokladu totožnosti.

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod. Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, či vybavovania reklamácií. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov. 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov v prípadoch, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu).

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:
•    Kuriérske a prepravné spoločnosti
•    Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori
•    Advokátske a právne kancelárie
•    Súdy a orgány činné v trestnom konaní
•    Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

Doba uschovávania osobných údajov v prípade plnenie zmluvy je po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok. V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. 

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva:
•    na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
•    na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, 
•    na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
•    Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať
•    na obmedzenie spracúvania,
•    na prenositeľnosť údajov k inému prevádzkovateľovi
•    podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky


Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421/44/4304662, písomne na adrese IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, alebo  e-mailom: info@in-eco.sk. Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby. 

V prípade požiadavky na informácie sa môžete na nás obrátiť telefonicky na čísle +421/44/4304662, písomne na adrese IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, alebo  e-mailom: info@in-eco.sk