IN-ECO - Air and Vacuum Components - Zásady ochrany osobných údajovAir and Vacuum Componentswww.in-eco.sk

Zásady ochrany osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov spoločnosťou IN-ECO, spol. s r.o., získaných prostredníctvom webového formuláru na našej internetovej stránke, vám ako osobám, ktorých údaje budeme spracúvať (ďalej len „dotknutá osoba“), týmto poskytujeme informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje

    Obchodné meno:    IN-ECO, spol. s r.o.
    Sídlo:                      Radinského 13, Ružomberok 034 01
    IČO:                        31644392
    Tel.:                         044/4304662
    E-mail:                    info@in-eco.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Prevádzkovateľ nemá zákonnú povinnosť určiť zodpovednú osobu, keďže však berieme spracúvanie vašich osobných údajov vážne, prijali sme všetky potrebné opatrenia na ich ochranu a na zabezpečenie vašich práv, súvisiacich s osobnými údajmi, preto sa môžete v súvislosti s osobnými údajmi na nás obrátiť, a to osobne, písomne alebo e-mailom na vyššie uvedených kontaktoch.
    

Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania

Vaše osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári budeme spracúvať vtedy, keď nám prostredníctvom kontaktného formulára budete adresovať akúkoľvek vašu požiadavku alebo otázku. Tieto vaše osobné údaje budeme spracúvať preto, aby sme odpovedali na vaše otázky a splnili vaše prípadné požiadavky, teda právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je, aby sa na základe vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, tiež následný zmluvný vzťah medzi nami a vami. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia vám však nebudem môcť odpovedať a splniť vaše požiadavky.
    

Príjemcovia, ktorým poskytujeme osobné údaje    

Vaše osobné údaje poskytujeme spoločnostiam, ktorí poskytujú subdodávateľské činnosti, ktoré sú nevyhnutné na technické zabezpečenie dosiahnutia účelu spracúvania vašich osobných údajov, napr. poskytovateľom informačných systémov a cloudových platforiem. Vaše osobné údaje neposkytujeme subjektom v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame počas doby našej vzájomnej komunikácie a následne po dobu 2 roky po jej ukončení. Ak sa stanete našimi zákazníkmi a vstúpime do zmluvného vzťahu, budú vaše údaje spracúvané na dobu nevyhnutnú na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a plnenie ďalších povinností, ktoré stanovujú právne predpisy, napríklad predpisy upravujúce vedenie účtovnej a daňovej agendy, registratúru a podobne. Po uplynutí stanovenej doby a po zániku účelu spracúvania osobných údajov budú tieto osobné údaje bezpečne zlikvidované.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov tieto práva.
a) Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto dokumente.
b) Právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili vaše nesprávne osobné údaje a aby sme doplnili vaše neúplné osobné údaje.
c) Právo na vymazanie (zabudnutie) vašich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.
d) Právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, ak:
       - napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
       - spracúvanie je protizákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
       - už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie vašich nárokov.
e) Právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a  technicky je to možné.
f) Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov zo našej strany, ktoré sa vás týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

    Vaše práva si môžete uplatniť osobne, zaslaním písomnej žiadosti poštou alebo elektronicky na naše kontaktné údaje uvedené vyššie. Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.


    Vyhlasujeme, že nevykonávame automatizované rozhodovanie s právnymi účinkami pre dotknuté osoby bez vplyvu ľudského posúdenia vrátane profilovania.