IN-ECO - Air and Vacuum Components - Certifikáty IN-ECOAir and Vacuum Componentswww.in-eco.sk

Certifikáty

CE

 

CE označenie je potvrdením toho, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov (smernicami), ktoré sa na výrobok vzťahujú a že zhoda bola preukázaná pomocou príslušného postupu posudzovania zhody. Základné požiadavky sú požiadavky, týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, ochrany verejného zdravia, ochrany spotrebiteľa, ochrany životného prostredia a v určitých prípadoch aj interoperability.


RoHS

 

RoHS = je skratka názvu európskej smernice 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27.1.2003 o obmedzení použí-
vania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). Cieľom je obmedziť používanie šiestich v smernici označených látok pri výrobe elektrického a elektronického zariadenia, ktoré sa vo veľkých množstvách dostávajú na skládky, a tým prispieť k ochrane ľudského zdravia a životného prostredia. Výrobcovia zariadení zodpovedajú za to, že ich výrobky neobsahujú ani jednu zo zmienených šiestich zakázaných látok vo väčšom množstve ako je povolené smernicou. Hoci smernica platí len pre EÚ, výrobcovia všetkých elektronických zariadení mimo EÚ majú rovnakú povinnosť, ak sú ich výrobky importované do štátov EÚ. Podobné opatrenia uzákonilo aj množstvo ďalších štátov mimo EÚ – napr. Švajčiarsko, USA, Čína a Južná Kórea.

 


HSE politika


Jednou z filozofií, ktorými sa riadi spoločnosť IN-ECO, je „zdravie, bezpečnosť a ochrana životného prostredia”. Popri 

rozvoji našej spoločnosti sa zameriavame na bezpečné a zdravé pracovné podmienky našich zamestnancov a rovnako aj 

na spoluprácu najmä s tými obchodnými partnermi, ktorí svojou činnosťou a produktami prispievajú k ochrane životného prostredia.


Na realizovanie našej filozofie prehlasujeme náš úmysel:

Dôsledne dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych a iných požiadaviek súvisiacich s ochranou životného prostredia. Spolupracovať s výrobcami používajúcimi materiály podľa Smernice 2002/95ES Európskeho parlamentu a Rady 

z 27.1.2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS).

Pri vývoji, výrobe a pri spracovaní výrobkov používať také materiály a technológie, ktoré umožňujú spracovanie druhotných surovín a úsporu energie. Trvale zlepšovať realizované činnosti a pracovné podmienky našich zamestnancov tak, aby bol minimalizovaný ich negatívny dopad  na životné prostredie, bezpečnosť a hygienu práce. Dôslednou prevenciou predchádzať haváriám a situáciám, ktorých dôsledky by mohli mať negatívny dopadna životné prostredie a zdravie zamestnancov. Prevádzkovať svoje zariadenia a technológie v súlade s ochranou životného prostredia, nevyhovujúce zariadenia a technológie nahradzovať vhodnejšími a výkonnejšími. Predchádzať nehodám a úrazom užívateľov našich zariadení. Zvyšovaním distribúcie našich zariadení prispievať k ochrane životného prostredia, najmä pri čistení odpadových vôd. Využívať a zlepšovať systém vzdelávania zamestnancov k zvyšovaniu ich environmentálneho povedomia, odborných znalostí a zodpovednosti pri ochrane životného prostredia. Presadzovať zásady ochrany životného prostredia a environmentálneho manažmentu u našich zmluvných partnerov a uprednostňovať tých partnerov, ktorí uplatňujú rovnaké princípy. Riadením sa základmi tejto politiky sa usilujeme

o zachovanie dôvery a spolupráce s našimi obchodnými partnermi a zákazníkmi, pričom neopomenuteľní sú samotní zamestnanci našej spoločnosti.


Riadenie kvality


Našou najvyššou prioritou je dosiahnutie plnej spokojnosti zákazníka pri dodržaní všetkých zákonných a etických noriem.
Správame sa zodpovedne voči našim partnerom, voči sebe navzájom i voči životnému prostrediu. Vedieme našu spoločnosť

k trvalému rozvoju stálym zvyšovaním kvalifi kácie našich zamestnancov a ich motiváciou k vyššej kvalite a výkonom.