IN-ECO - Air and Vacuum Components - Kontrola a údržba MEMBRÁNOVÉHO DÚCHADLA ALITAAir and Vacuum Componentswww.in-eco.sk

Kontrola a údržba MEMBRÁNOVÉHO DÚCHADLA ALITA

Kontrola

Pravidelne kontrolujte dúchadlo a súvisiace potrubie, rozvod vzduchu (plynu). Kontrolujte najmä teplotu zariadenia a nasávaného vzduchu a tiež znečistenie vzduchového filtra (filtračnej vložky). Kontrolujte usadzovanie prachu a odstráňte prach, ktorý by obmedzoval vetranie alebo chladenie.

 

Ak sa vyskytne neobvyklý hluk alebo drsný chod dúchadla, odpojte ho od elektrickej siete a skontrolujte jeho stav. Prípadnú opravu zverte autorizovanému servisu IN-ECO.

 

Údržba

Pri údržbe odpojte zariadenie od elektrickej siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. Údržbu nevykonávajte ak je zariadenie zahriate na prevádzkovú teplotu. Kvôli údržbe si dôkladne pozrite montážnu schému dúchadla 7.1 Montážna schéma dúchadla.

 

Pravidelne kontrolujte a vymieňajte:

  • vzduchový filter (filtračnú vložku),
  • membrány (servisný kit).


Výmena vzduchového filtra

Vzduchový filter (filtračnú vložku) pod krytom filtra čistite minimálne každé 2 mesiace a každých 6 mesiacov ju doporučujeme vymeniť vrátane tesnenia. Kvôli dodávke náhradných dielov kontaktujte svojho dodávateľa dúchadla alebo autorizovaný servis IN-ECO.

 

Demontáž vzduchového filtra:

  1. odskrutkujte skrutku na kryte filtra a zložte kryt,
  2. vytiahnite filter a skontrolujte jeho znečistenie a neporušenosť tesnenia,
  3. vymeňte, prípade „vyperte“ filter.

 

Pranie filtra: zľahka umyte v mierne teplej mydlovej vode a dôkladne opláchnite. Pred inštaláciou nechajte úplne vysušiť!

 

Pri výmene filtra vymeňte aj tesnenie vzduchového filtra. Staré tesnenie stiahnite z osadzovacích kolíkov a nové na ne opatrne založte.

 

Montáž vzduchového filtra: založte nový alebo vypraný filter do rámu v hornom kryte dúchadla. Priskrutkujte kryt filtra. Modely dúchadiel s oblým tvarom krytu majú jednoznačnú orientáciu krytu filtra určenú drážkou v kovovom odliatku horného krytu dúchadla a perom v (plastovom) kryte filtra.

 

Výmena membrán

Membrány sú súčasť dúchadla, ktorá podlieha opotrebeniu a na takéto opotrebenie sa nevzťahuje záruka. Pravidelná výmena membrán (2ks), prípadne celého servisného kitu (2 membrány a 2 viečka membrán), je štandardnou údržbou dúchadla. Vymieňajte ich pravidelne každé dva roky prevádzky. Výmenu membrán zverte autorizovanému servisu IN-ECO. Nedodržaním intervalu výmeny membrán zanikajú všetky nároky na záruku. Takto vzniknuté škody nemôžu byť predmetom reklamácie a záručnej opravy.