IN-ECO - Air and Vacuum Components - Inštalácia a uvedenie do prevádzky MEMBRÁNOVÉHO DÚCHADLA ALITAAir and Vacuum Componentswww.in-eco.sk

Inštalácia a uvedenie do prevádzky MEMBRÁNOVÉHO DÚCHADLA ALITA

Inštalácia

Dúchadlo je určené na pripojenie k elektrickej sieti s napätím 220 – 240 V / 50 Hz (60 Hz). Úroveň elektrického krytia je na výrobnom štítku zariadenia (IP 54).

 

Dúchadlo inštalujte do vodorovnej polohy, na pevné základy alebo pevnú podložku. Dúchadlo inšta­lujte v priestore bez vibrácií.

 

Sieťový kábel nesmie prísť do styku ani blízkosti s horúcimi časťami prístroja alebo s inými zdrojmi tepla. Nenechávajte sieťový kábel ležať na ostrých hranách alebo rohoch. Sieťový kábel ne­lámte ani neohýbajte.

 

Dúchadlo pripájajte na potrubie s vnútorným priemerom, ktorý je minimálne 1,5-násobne väčší ako vnútorný priemeru výstupného hrdla dúchadla. Pri príliš úzkych alebo dlhých potrubiach sa priamo úmerne zvyšuje aj tlak (tlakové straty). Tým sa zvyšujú nároky na dúchadlo.

 

Uvedenie do prevádzky

Pred uvedením do prevádzky skontrolujte:

  • tesnosť všetkých pripojených potrubí, alebo hadíc,
  • otvorenie prípadných uzatváracích armatúr na výtlačnom potrubí.

 

Prevádzka

Dúchadlá Alita sú určené na nepretržitú prevádzku. Dodržujte prevádzkové podmienky uve­dené v tomto návode, v časti 2 Bezpečnosť, s dôrazom na teplotu okolia a nasávaného plynu. Dúchadlo používajte v určenom tlakovom rozpätí, pozrite časť 3.2 Podmienky použitia.

Pri požiadavke na prerušovaný chod, neprekročte maximálny počet štartov za hodinu, ktorý je výrob­com stanovený na 10.

 

Zabráňte vniknutiu akejkoľvek kvapaliny alebo pevných častí do dúchadla.

 

Riaďte sa výkonnostnou krivkou v katalógovom liste na www.in-eco.sk pre správnu prevádzku dú­chadla v jeho tlakovom rozmedzí. Maximálny tlakový rozdiel v systéme, aký prichádza do úvahy, nesmie byť väčší ako maximálny tlakový rozdiel dúchadla uvedený v katalógovom liste na www.in-eco.sk alebo na výrobnom štítku dúchadla. V opačnom prípade môže dôjsť k jeho poško­deniu.